תקנון החזרת מוצרים וביטול עסקאות

  1. מדיוניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות של בייגל סטודיו (להלן: 'החברה') כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.
  2. עסקה הנוגעת ל'מידע' כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 וכן עסקה הנוגעת למוצר או שירות שנוצר עבור הצרכן על פי דרישותיו המיוחדות, אינה ניתנת לביטול, למעט עסקאות בהן נקבעו תנאי ביטול העסקה בחוזה העסקה.
  3. חוזה בעסקה מתמשכת, לרבות אך לא רק עסקת שירותי אחסון של אתרים, ניתן לביטול בהודעה כאמור בסעיף (5). החוזה יבוא לסיומו בתוך שלושה ימים מיום מסירת ההודעה כאמור.
  4. בוטלה עסקה מתמשכת, יחויב הצרכן על פי חלקה היחסי של התקופה בה התקיים החוזה מתוך מחזור החיוב הרלוונטי לעסקה.
  5. הודעת ביטול על פי תקנון זה תעשה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: ובשירותים הרלוונטים באמצעות כפתור ניתוק אשר נמצא באתר: natanel@bagelstudio.co.il